Psykoterapia

Psykoterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim. epämääräinen paha olo, univaikeudet, jännitys sosiaalisissa tilanteissa, erilaiset pelot, ahdistuneisuus, masennus, työuupumus ja ihmissuhdevaikeudet. Psykoterapian avulla on mahdollisuus oppia ymmärtämään itseä paremmin, löytää yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin ja sitä kautta oma olo ja oireet voivat helpottua. Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (esim. 1-24 tapaamista) tai pitkäkestoista (esim. 1 - 5 vuotta). Kela tukee psykoterapiaa (Kelan kuntoutuspsykoterapia) 1-3 vuotta.

 

Kogntiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on integratiivinen psykoterapia, jossa tavoitteena on asiakkaan psyykkisten oireiden helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtoisten, joustavampien suhtautumis- ja toimintatapojen kehittymisen myötä.

 

Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkivat ja havainnoivat yhdessä asiakkaan oireilua ja kokemuksia sekä pyrkivät löytämään ja ymmärtämään ongelmien taustalla olevia asiakkaan itseensä ja muihin kohdistuvia suhtautumis- ja toimintatapoja. Itselle haitallisten suhtautumis- ja toimintatapojen tiedostamisen myötä on mahdollista löytää ja opetella joustavampia ja myötätuntoisempia suhtautumis- ja toimintatapoja.

 

Psykokofyysinen psykoterapia

Psykofyysisessä psykoterapiassa eli kehopsykoterapiassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä, samoin ihminen nähdään osana ympäristöään ja vuorovaikutussuhteitaan. Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin.

 

Psykofyysisessä psykoterapiassa huomion kohteena ovat ajatusten, mielikuvien ja tunteiden lisäksi kehon aistimukset ja tuntemukset (esim. jännitys, rentous, kipu) sekä kehon järjestäytyminen (asennot, liikkeet, eleet, ilmeet, hengitys). Lisääntyneen kehotietoisuuden myötä on mahdollista tehdä uudenlaisia, oman hyvinvoinnin kannalta toimivampia valintoja.

 

www.katyhdistys.fi

www.psykofyysinentpsykoterapia.fi

www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia