Psykoterapia

 

Psykoterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim. epämääräinen paha olo, univaikeudet, jännitys sosiaalisissa tilanteissa, erilaiset pelot, ahdistuneisuus, masennus, työuupumus ja ihmissuhdevaikeudet. Psykoterapian avulla on mahdollisuus oppia ymmärtämään itseä paremmin, löytää yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin ja sitä kautta oma olo ja oireet voivat helpottua.

 

Joskus lyhytkestoinen psykoterapia (esim. 1-24 tapaamista)  voi riittää ongelmien tai hankalan tilanteen helpottamiseksi. Pitkäaikaisissa oireissa ja ongelmissa tarvitaan usein pitkäkestoisempaa (esim. 1 - 5 vuotta) psykoterapiaa. Kela tukee psykoterapiaa (Kelan kuntoutuspsykoterapia) 1-3 vuotta.

 

Kogntiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian tavoitteena on asiakkaan/potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen tiedostamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. Psykoterapiasuhteessa tapahtuvan vuorovaikutteisen tunnesäätelyn kautta rakennetaan vähitellen vahvistuvia itsesäätelytaitoja.

 

Psykokofyysinen psykoterapia

Psykofyysisessä psykoterapiassa opetellaan tunnistamaan kehon reaktioita, vireystiloja, tunteita ja ajatuksia sekä säätelemään niitä. Huomiota kiinnitetään mm. hengitykseen, maadoittumiseen, asentoihin, liikkeisiin, kehon tuntemuksiin ja aistihavaintoihin. Kun kehotietoisuus lisääntyy, avautuu uudenlaisia valinnan ja muutoksen mahdollisuuksia.

 

www.katyhdistys.fi

www.psykofyysinentpsykoterapia.fi

www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia